Globalne trendy bezpośrednich inwestycji typu greenfield w 2014 roku

IBAF-profilowe-294x300

Według najnowszego raportu FDI Intelligence w ciągu 2014 roku obserwowana była umiarkowana poprawa sytuacji pod względem bezpośredniego inwestowania w projekty typu greenfield. Ogólna liczba zrealizowanych na świecie projektów spadła w porównaniu do roku poprzedniego o 1% i wynosiła 12 069, mimo to wzrosła jednak ogólna wartość zainwestowanego kapitału – 649 mld USD (przyrost o 1% w stosunku do roku 2013, co ciekawe w roku 2013 przyrost wynosił 11%) oraz liczba nowoutworzonych miejsc pracy – 1,84 mln osób (przyrost o 17%).

Azja i Pacyfik30

Do piątki krajów regionu chrakteryzujących się największym napływem kapitału zagranicznego w postaci projektów greenfield wchodziły: Chiny (75 mln USD), Wietnam (24 mld USD), Indie (23 mld USD), Malezja (19 mld USD) oraz Indonezja (17 mld USD). Pod względem przyrostu liczby nowych projektów greenfield w 2014 roku przodowały jednak Wietnam (przyrost o 119%, 241 projekt, z których największe należały do firmy Sumsung inwestującej w fabryki produkcyjne), Malezja (o 51%, 187 projektów), Indie (o 47%, 641 projekt) oraz Japonia (o 42%, 196 projektów). Przyrost liczby nowych projektów greenfield w Chinach nie przekroczył 4% (932 projekty).

Do czołówki krajów regionu eksportujących kapitał zagraniczny wchodziły: Chiny (64 mld USD i 401 projekt, z których 9 mld USD zainwestowano w Stanach Zjednoczonych – w stanie Kalifornia, między innymi w takich sektorach jak nieruchomości, produkcja chemiczna, hotelarstwo i turystyka oraz oprogramowanie i usługi IT), Japonia (50 mld USD i 874 projekty), Korea Południowa (23 mld USD i 205 projektów) oraz Singapur (16 mld USD i 178 projektów

Europa

Ogólna liczba projektów zrealizowanych w krajach regionu w ciągu 2014 roku spadła o około 17%, co ciekawe przy jednoczesnym 7% wzroście liczby projektów w przypadku Ameryki Północnej. Spadkowe tendencje pod względem liczby realizowanych projektów zaobserwowano w większości krajów regionu, liderami pod tym względem były Niemcy (spadek o -47%, 378 projektów), Francja (o – 41%, 237 projektów) oraz Rosja (o -39%). Dodatnim przyrostem charakteryzowały się jednak Włochy (przyrost o 31%, 101 projekt, Wielka Brytania (o 8%, 909 projektów) oraz Irlandia (o 6%, 168 projektów). Liderami rankingu krajów lokaty kapitału zagranicznego były Wielka Brytania (35 mld USD zainwestowanego kapitału), Rosja (12 mld USD), Hiszpania (9 mld USD), Niemcy (7 mld USD) i następnie co jest niezmiernie ciekawe Polska i Francja (po 6 mld USD). Największymi spadkami jak pod względem wartości kapitału tak i liczby projektów odznaczała się Ukraina (spadek odpowiednio o -80% i 64% w porównaniu do roku 2013).

Liderami regionu pod względem eksportu kapitału w 2014 roku były Niemcy (47 mld USD i 1053 projekty), Francja (40 mld USD i 583 projekty), Wielka Brytania (33 mld USD i 1128 projektów) oraz Hiszpania (16 mld i 340 projektów). Trzeba także zaznaczyć że największym przyrostem liczby realizowanych projektów za granicą charakteryzował się Luksemburg – 61% przyrost w porównaniu do poprzedniego roku (6 mld USD i 143 projekty).

Ameryka Północna

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Ameryki Północnej charakteryzował się w 2014 roku umiarkowanym wzrostem – o 7% w przypadku liczby nowych projektów oraz o 3% pod względem łącznej wartości zainwestowanego w tym regionie kapitału zagranicznego.

Największą wartość kapitału zagranicznego zainwestowano w Ontario (7 mld USD), Californii (6 mld USD), Teksasie i Południowej Karolinie (po 4 mld USD). Liderami pod względem liczby zrealizowanych projektów była California (270 projektów i 26% przyrost w porównaniu do poprzedniego roku), Nowy York (196 projektów i 22% przyrost) oraz Ontario (113 projektów i 16% przyrost). Największe spadki odnotowano w Teksasie (o -11%, 122 projekty) oraz na Florydzie (o -9%, 68 projektów).

Do grupy największych eksporterów kapitału można odnieść Californię (23 mld USD i 620 projektów), Nowy York (13 mld USD i 368 projektów), Michigan (13 mld USD i 93 projekty oraz Ontario (11 mld USD i 209 projektów).

Ameryka Łacińska i Karaiby

Wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w regionie jak również liczba projektów spadła w 2014 roku odpowiednio o -39% i -16%. Liderem regionu pod względem tak wartości zainwestowanego kapitału jak i liczby zrealizowanych projektów był Meksyk (33 mld USD i 365 projektów). Najbardziej znaczącym konkurentem Meksyku pod względem przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych była Brazylia (18 mld USD i 322 projekty). W 2014 roku prawie wszystkie kraje regionu odznaczały się spadkiem liczby realizowanych projektów w porównaniu do roku 2013 – największym spadkiem odznaczały się Columbia (o-41%, 75 projektów), Puerto Rico (o -33%, 20 projektów), Chili (o -27%, 59 projektów) oraz Argentyna (o -26%, 57 projektów). Dodatnim przyrostem liczby projektów charakteryzowała się jedynie Panama (przyrost o 19%, 25 projektów).

W 2014 roku niezaprzeczalnym liderem pod względem eksportu kapitału za granicę wśród krajów regionu był Meksyk (3 mld USD i 43 projekty). Pod względem ilości realizowanych za granicą projektów przodowała jednak Brazylia (56 projektów i 1 mld USD).

Bliski Wschód i Afryka

Wartość bezpośrednich inwestycji w regionie wzrosła w 2014 roku o 22% w porównaniu do roku 2013 i wyniosła 121 mld USD, przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby zrealizowanych projektów o 6% do poziomu 1239 projektów.

Do piątki krajów regionu, liderów pod względem przyciągniętej wartości kapitału zagranicznego, wchodziły: Egipt (18 mld USD), Angola (16 mld USD), Zjednoczone Emiraty Arabskie (13 mld USD), a także Nigeria i Arabia Saudyjska (odpowiednio 11 i 10 mld USD). Największym przyrostem liczby zrealizowanych projektów odznaczał się Mozambik (przyrost o 67%, 50 projektów), Maroko (o 59%, 65 projektów) oraz Egipt (o 42%, 51 projekt). W tym samym czasie największym spadkiem charakteryzowały się Gana (o -33%, 33 projekty), Arabia Saudyjska (o -22%, 75 projektów) oraz Katar (o -21%, 44 projekty). Trzeba także zaznaczyć, że w 2014 roku odnotowano 50% przyrost liczby projektów w Iraku.

Wśród krajów regionu największymi inwestorami w 2014 roku były Zjednoczone Emiraty Arabskie (19 mld USD i 243 projekty), Afryka Południowa (5 mld USD i 74 projekty), Izrael i Arabia Saudyjska (po 2 mld USD i odpowiednio 74 i 30 projektów).

Sektorowy przekrój BIZ

Do trójki liderujących sektorów pod względem wartości kapitału zainwestowanego w –projekty greenfield weszły nieruchomości (81 mld USD), wydobycie węgla, ropy i gazu (79 mld USD) oraz komunikacja (59 mld USD). Pod względem przyrostu liczby nowych projektów przodowały jednak sektory związane z usługami biznesowymi, usługami finansowymi oraz oprogramowaniem i usługami IT (36% przyrost w porównaniu do poprzedniego roku). Obniżenie liczby projektów o -15% odnotowano w transporcie.

Analizując obecną sytuację w gospodarce światowej związaną chociażby z zaniżonymi perspektywami wzrostu największych światowych gospodarek, dalszym obniżeniem cen ropy naftowej (nowe inwestycje nie są już tak opłacalne jak wcześniej, co może zniechęcić inwestorów) czy utrzymywanymi sankcjami wobec Rosji (będącej dotychczas ważnym krajem lokaty inwestycji związanych z wydobyciem ropy i gazu), można prognozować, że liczba projektów greenfield jak również wartość inwestowanego kapitału ulegnie zmniejszeniu, przy jednoczesnej zmianie sektorowej struktury inwestycji zagranicznej w kierunku sektorów oferujących jeżeli nie większe to chociażby stabilne stopy zwrotu.

Ruslan HARASYM

Ruslan Harasym
Katedra Makroekonomii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – See more at: http://gpwmedia.pl/blog/17752/#sthash.XFBSlCGM.dpuf
Ruslan Harasym
Katedra Makroekonomii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – See more at: http://gpwmedia.pl/blog/17752/#sthash.XFBSlCGM.dpuf
Ruslan Harasym
Katedra Makroekonomii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – See more at: http://gpwmedia.pl/blog/17752/#sthash.XFBSlCGM.dpuf

Ruslan Harasym
Katedra Makroekonomii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – See more at: http://gpwmedia.pl/blog/17752/#sthash.XFBSlCGM.dpufRuslan HARASYM

Katedra Makroekonomii.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

źródło: http://gpwmedia.pl/

PARTNERZY:
Rekrutacja WSIiZ!